Nadzór spawalniczy

Czym jest nadzór spawalniczy? To jednostka oferująca certyfikację osób, które nadzorują operacje produkcyjne dotyczące spawania oraz wszystkie czynności związane ze spawaniem (certyfikacja NSPAW), zgodnie z programem certyfikacji personelu nadzoru spawalniczego. Certyfikacja ta obejmuje swoim zakresem potwierdzenie kompetencji w Poziomie specjalnym, na podstawie normy PN-EN 14731:2019-05 – Nadzorowanie spawania. Złącza spawane wyrobów i konstrukcji spawanych, decydują w przyszłości o bezpieczeństwie ludzi, w związku z tym jakość wykonanych złącz spawanych musi być zagwarantowana zarówno poprzez kontrolę po zakończeniu spawania, ale także przez stosowanie sprawdzonych procesów i warunków technologicznych spawania. Dodatkowo musi być zapewniona odpowiednia jakość materiałów konstrukcyjnych, urządzeń spawalniczych oraz wysokie kwalifikacje personelu spawalniczego. Nadzór spawalniczy na budowie to odpowiednio wykwalifikowany personel powoływany przez wykonawcę.


Nadzór spawalniczy może być prowadzony zarówno przez jedną jak i kilka osób. Osoby prowadzące nadzór spawalniczy muszą posiadać odpowiednią wiedzę techniczną i kwalifikacje, są bowiem odpowiedzialne za jakość wykonywanych prac spawalniczych. Personel nadzorujący procesy spawania musi posiadać kwalifikacje zgodne z odpowiednią obligatoryją normą.

Kwalifikacje personelu nadzoru spawalniczego. Wymagania dotyczące kompetencji osób nadzorujących spawanie zawarte są w normie PN-EN ISO 14731 “Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialność.” Według właśnie tej normy wiemy, że nadzorowanie spawania to – nadzorowanie operacji produkcyjnych dotyczących spawania i wszystkich czynności związanych ze spawaniem. Nadzór spawalniczy prowadzi osoba posiadająca określoną odpowiedzialność, kompetencje oraz wiedzę techniczną pozwalającą wykonywać przypisane zadania. Obejmuje ona ogólną wiedzę techniczną oraz specyficzną wiedza techniczną dotyczącą spawania i procesów pokrewnych. Według PN-EN ISO 14731 personel nadzoru spawalniczego może być przypisany do odpowiedniej grupy, zależnie od rodzaju produkcji.